ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of rechtsbetrekking tussen mr Bas Meeuwsen, verder opdrachtnemer en een wederpartij, verder cliënt. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.
1.2 Zowel opdrachtnemer, alsmede ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
1.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van interim-opdrachten.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

2 Relatie opdrachtnemer – cliënt

2.1 Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan opdrachtnemer. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
2.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. opdrachtnemer en cliënt hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
2.4 Bij de uitvoering van een opdracht mag opdrachtnemer mede één of meer personen of organisaties betrekken die niet direct of indirect aan opdrachtnemer zijn verbonden, behoudens voor zover het interim-opdrachten betreft.

3 Aansprakelijkheid

3.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer afgesloten (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting en voor interim-opdrachten is in dat geval iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden.
3.2 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door opdrachtnemer algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.
3.4 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden.
3.5 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan opdrachtnemer is verbonden, maar die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan opdrachtnemer worden toegerekend, indien cliënt aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
3.6 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

4 Tarieven en declaraties

4.1 Opdrachtnemer brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, de aan de zaak bestede tijd, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten van 5%, alsmede de gemaakte kosten. Een en ander te vermeerderen met omzetbelasting. Voor interim-opdrachten worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht het gehanteerde uurtarief en de in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen. opdrachtnemer is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen.
4.3 Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van cliënt. Reclames aangaande declaraties dienen binnen de gestelde betaaltermijn schriftelijk te worden gemeld.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht ook hetgeen hij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen hij aan cliënt en/of verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

5 Toepasselijk Recht

5.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen opdrachtnemer en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.